Categorieën
Corruptie Modellen Wetenschap

PCR test was al klaar op 16-1-2020

Already, on 16 January, before the World Health Organisation had concluded that the novel coronavirus could be transmitted from one human being to another, German scientists had produced a diagnostics test.’
reaction.life/why-is-germany-able-to-t…

Op 7 januari maakt China bekend dat een nieuw virus een paar mensen had besmet. Op 13 januari is er al een eerste draft van dit document:
who.int/docs/default-source/coro…

Een ‘gene essay’ is overigens niet hetzelfde als een geïsoleerd virus. Wat tonen de testen dan precies aan?

Op 27 november 2020 werd de redactie van Eurosurveillance attent gemaakt op bezwaren en een verzoek tot intrekking van het artikel “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” van Corman et al., gepubliceerd op 23 januari 2020.

Onderstaande tekst is een vertaling van het weerwoord van Eurosurveillance.

“De beschuldigingen betroffen de wetenschappelijke kwaliteit van het artikel, het proces van peer review en een belangenconflict voor twee van de auteurs, die ook redactielid van Eurosurveillance zijn. De auteurs van het artikel en de redactieraad van Eurosurveillance zijn respectievelijk op 2 december en 3 december 2020 van deze beweringen in kennis gesteld. Op 3 december 2020 werd een redactionele nota gepubliceerd waarin werd gesteld dat de redactie van Eurosurveillance de zaak zou onderzoeken volgens de bestaande procedures van het tijdschrift en in overleg met deskundigen [1]. De twee co-auteurs van het artikel in kwestie, die geassocieerd redacteur zijn in de redactieraad van Eurosurveillance, werden uitgesloten van alle gerelateerde procedures.
In samenwerking met verschillende leden van de redactieraad werd een eerste evaluatie van de aantijgingen gemaakt, die werd gevolgd door een bespreking tijdens de jaarlijkse vergadering van de redactieraad op 4 december 2020. Dit resulteerde in het besluit dat het niet nodig was om een uiting van bezorgdheid te publiceren met betrekking tot aantijgingen van wetenschappelijk wangedrag of fraude, en dat er geen sprake was van belangenverstrengeling door de geassocieerde redacteuren die het manuscript mede hadden geschreven. Voorts werd besloten externe deskundigen in te schakelen om de aantijgingen met betrekking tot de wetenschappelijke inhoud van het artikel te beoordelen.
Leden van de redactieraad van Eurosurveillance mogen manuscripten indienen bij het tijdschrift, in overeenstemming met het beleid van veel andere gerespecteerde wetenschappelijke tijdschriften. Artikelen die door leden van de redactieraad worden ingediend, krijgen echter geen voorrang boven andere manuscripten. Wanneer leden van de redactieraad auteur zijn van een ingediend manuscript, zijn zij niet betrokken bij enige fase van de peer review of de redactionele besluitvorming, noch hebben zij toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot het besluitvormingsproces. Of auteurs al dan niet lid zijn van de redactieraad heeft geen invloed op de redactionele overwegingen, noch op de processen van redactionele evaluatie (https://www.eurosurveillance.org/evaluation) of beoordeling (https://www.eurosurveillance.org/for-reviewers), die worden uitgevoerd zoals beschreven op de website van het tijdschrift. Deze beginselen werden gevolgd voor het artikel van Corman et al., dat werd geschreven door 24 virologen en laboratoriumdeskundigen in zes verschillende landen; bovendien bevestigde de redactieraad van Eurosurveillance dat, wanneer deze beginselen worden toegepast, het lidmaatschap van de raad van bestuur geen belangenconflict inhoudt. Het tijdschrift heeft bij vele gelegenheden door bestuursleden ingediende artikelen afgewezen.
Eurosurveillance heeft een vertrouwelijk proces van peer review en een beleid van dubbelblinde peer review, waarbij zowel de identiteit van de auteurs als die van de reviewers vertrouwelijk zijn. De verslagen van de collegiale toetsing worden niet openbaar gemaakt en worden beschouwd als interne documenten die uitsluitend bedoeld zijn om de redactionele besluitvorming te sturen. Het delen van reviewer-rapporten met derden zou in strijd zijn met de veronderstelde vertrouwelijkheidsverplichtingen voor tijdschriften die dit peer review-model toepassen, zoals bepaald door het International Committee of Medical Journal Editors [2] en de World Association of Medical Editors [3].
Naar aanleiding van de beschuldigingen kregen alle geassocieerde redacteuren – met uitzondering van de twee co-auteurs van het artikel in kwestie die geassocieerd redacteur zijn – toegang tot de volledige documentatie van het evaluatie- en beoordelingsproces dat het artikel heeft doorlopen. Hierdoor konden zij bevestigen dat de beoordelingen volledig en door onafhankelijke deskundigen waren uitgevoerd.
Het artikel van Corman et al. werd versneld doorgestuurd en beoordeeld door twee onafhankelijke deskundigen op dit gebied. Het redactieteam besloot dat deze inzending snel in overweging moest worden genomen in de context van een uitzonderlijke en snel evoluerende situatie op het gebied van de volksgezondheid en de noodzaak om laboratoria in staat te stellen het pas opgedoken virus op te sporen. Toen het artikel werd ingediend, was de situatie in de provincie Hubei, China, sterk geëvolueerd. Verschillende gevallen van wat later coronavirusziekte (COVID-19) werd genoemd, waren in andere landen ingevoerd en China had ongekende, grootschalige maatregelen genomen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Na een onderzoek voorafgaand aan de indiening – wat gebruikelijk is voor wetenschappelijke tijdschriften – namen we contact op met potentiële peer reviewers die bereid waren de inzending te beoordelen als deze door de eerste screening van het redactieteam zou komen. De recensenten waren zo vriendelijk hun opdrachten onmiddellijk op te nemen en hun globaal positieve oordeel enkele uren na indiening in te dienen. Ook de auteurs werd gevraagd klaar te staan, omdat de redactie hen op korte termijn beschikbaar wilde hebben om te reageren op de opmerkingen van de reviewers en op vragen en opmerkingen van de redactie. Alle partijen hebben, ook buiten de gebruikelijke werktijden, intensief gewerkt aan de afronding van de indiening.
De snelheid van het publicatieproces heeft via de sociale media en e-mail geleid tot beweringen dat het evaluatie- en herzieningsproces gebrekkig was. Het redactieteam van Eurosurveillance heeft een jarenlange ervaring met het versneld publiceren in gevallen waarin een snelle verspreiding van informatie mogelijk kan leiden tot een snelle verandering in een aan de gang zijnde situatie op het gebied van de volksgezondheid of bewustzijn kan creëren voor onderwerpen die tijdig van belang zijn. In dergelijke gevallen werkt het redactieteam nauw samen met recensenten en auteurs. Sinds 2015 is ongeveer 30% van de snelle mededelingen minder dan twee weken na indiening gepubliceerd, inclusief collegiale toetsing. Dit is ook het geval geweest voor maximaal twee reguliere artikelen per jaar. Het interne redactieteam van Eurosurveillance voert de meeste redactionele en alle publicatietaken uit, zonder tussenkomst van externe partijen zoals letterzetters (’typesetters’). Dit maakt een grote flexibiliteit mogelijk, vooral in tijden van opkomende of zich ontwikkelende noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid [4-6], wanneer casusnummers of andere relevante informatie/gegevens nog uren voor de publicatie kunnen worden bijgewerkt.
Een versnelde beoordeling doet niet noodzakelijk afbreuk aan de filterfunctie van collegiale toetsing, noch aan het vermogen van de beoordelaars om de inhoud, geldigheid en kwaliteit van een artikel kritisch te beoordelen. Het artikel van Corman et al. is een methodologisch artikel waarin de opzet en validatie wordt beschreven van een PCR-gebaseerde workflow waarmee laboratoria het toen nieuwe severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) kunnen opsporen. Zoals vermeld in een begeleidende redactionele nota van 23 januari 2020 [7], waren de primers en probes en een korte beschrijving reeds beschikbaar gesteld in de vorm van een tussentijds richtsnoerdocument van de Wereldgezondheidsorganisatie [8], terwijl in het artikel verder werd ingegaan op de details van de validatie in vijf verschillende internationale laboratoria.
Het nummer van 23 januari 2020 bevatte ook een artikel van Wu et al. waarin de epidemiologische kenmerken van COVID-19-infecties werden beoordeeld [9], waarvoor we een even snelle peer review konden verkrijgen.
De gedetailleerde aantijgingen met betrekking tot wetenschappelijke gebreken in het artikel van Corman et al. werden beoordeeld door een groep van vijf laboratoriumexperts. Deze opmerkingen werden ter beschikking gesteld van de geassocieerde redacteuren van Eurosurveillance, met uitzondering van diegenen die co-auteur van het artikel waren.
De geraadpleegde deskundigen bevestigden dat het artikel van Corman et al. wetenschappelijk gezien adequaat was voor zijn doel en voor de beperkte gegevens en het beperkte materiaal dat in dit vroege stadium van de COVID-19-pandemie beschikbaar was. Elk laboratorium dat besluit de in dit artikel voorgestelde primers en het protocol te gebruiken, zou nagaan of de assay geschikt is voor het beoogde doel en voldoet aan de plaatselijke kwaliteits- en accreditatie-eisen; dit is wat sinds de publicatie van het artikel wereldwijd is gebeurd. Met meer gegevens en voortschrijdende kennis hebben de laboratoria sindsdien de oorspronkelijke methode verder verbeterd, zoals gebruikelijk is.
Concluderend, na een grondig onderzoek waarbij we wetenschappelijk advies hebben ingewonnen bij verschillende bronnen, waaronder verschillende externe beoordelaars, heeft de redactie – unaniem gesteund door haar medewerkers, met uitzondering van degenen die als co-auteur betrokken waren – besloten dat niet aan de criteria voor een herroeping van het artikel is voldaan”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *