Categorieën
Geen categorie Infodemic Juridisch

The coup we are not talking about

Shoshana Zuboff in New York Times

“In een informatiebeschaving worden samenlevingen bepaald door vragen over kennis – hoe die wordt verdeeld, het gezag dat de verspreiding ervan regelt en de macht die dat gezag beschermt. Wie weet het? Wie bepaalt wie het weet? Wie bepaalt wie er bepaalt wie het weet? Surveillance kapitalisten hebben nu de antwoorden op elke vraag, hoewel we hen nooit gekozen hebben om te regeren. Dit is de essentie van de epistemische staatsgreep. Zij eisen de autoriteit op om te beslissen wie in kennis wordt gesteld door het eigendomsrecht op onze persoonlijke informatie op te eisen en verdedigen die autoriteit met de macht om kritieke informatiesystemen en infrastructuren te controleren.”

..

“Stroomafwaarts is waar de bedrijven willen dat we zijn, zo verwikkeld in de details van het eigendomscontract dat we het echte probleem vergeten, namelijk dat hun eigendomsclaim zelf onwettig is.”

Categorieën
Corruptie Economie Ethiek Geen categorie Tegenspraak

Gates : filan-Troop

“Gates bevorderd de filantropische ethiek waarbij de rijken aan de armen geven, waarbij hij de rijken afschildert als weldoeners die aan de armen geven (die zij hebben uitgebuit om hun rijkdom te vergaren). Uiteindelijk maakt hij de armen steeds afhankelijker van de rijken. Gekoppeld aan zijn ontwikkelingsagenda ontstaat een hersenschim van liefdadigheidsontwikkeling die de machtsstructuren van ongelijkheid versterkt in de gebieden waar zij werken, en waar het mantra van het blanke redderschap wordt herhaalt.

Zo heeft Gates’ hoofdwetenschapper bij Microsoft Azure Global, Ranveer Chandra, die belast is met de ontwikkeling van sensoren voor het verzamelen van gegevens op boerderijen via het FarmBeats project, zelf, net als Gates, grif toegegeven dat zij geen expertise hebben in landbouwkunde, biologie, landbouw of aanverwante gebieden, maar zij geloven toch dat zij door middel van computer- en datawetenschap complexe multidimensionale ecologische en sociale problemen, zoals armoede, kunnen oplossen. Hiermee wordt de troop herhaald van de technische expert die de armen zijn kennis komt schenken, wat nooit leidt tot empowerment, maar alleen tot afhankelijkheid. Uiteindelijk leidt deze reductionistische manier om top-down technologieën toe te passen tot een verdieping van de armoede in de wereld door een verdere afhankelijkheid van gecentraliseerde, dure inputs te creëren.”

Troop

https://nl.wikipedia.org/wiki/Troop_(stijlfiguur)

Filantroop

‘Het nieuwe woord, φιλάνθρωπος philantropos, was een combinatie van twee woorden: φίλος philos, “liefhebben” in de zin van weldoen, geven om, of voeden; and ἄνθρωπος anthropos, “de mens” in de zin van “mensheid”, of “menselijkheid”. Wat de mythische Prometheus liefhad, was “de mens” als wezen, en het menselijk potentieel – datgene waartoe deze pré-mensen zich zouden kunnen ontplooien, met behulp van “vuur” en “blinde hoop”. De twee geschenken stelden de mens in feite in staat zich te ontwikkelen tot een geciviliseerd wezen. “Philantropía” – liefhebben wat het betekent om mens te zijn – werd beschouwd als de sleutel tot, en de essentie van, civilisatie.’

FilanTroop

Het nieuwe woord, PhilanTropos, is een combinatie van twee woorden: φίλος philos, “liefhebben” in de zin van weldoen, geven om, of voeden; en Thropos, in de zin van “een draai, een wending ” Het woord Troop komt van het Grieks τρόπος (tropos), ,[1] verbonden aan het werkwoord τρέπειν (trepein), “draaien, wijzigen, veranderen”;[2] het betekent dat de term gebruikt wordt om de ware betekenis te verhullen (die tegenovergesteld is).

Categorieën
Geen categorie

Covid count*, wereldwijd

*Er blijft natuurlijk discussie over wie aan- en wie met Covid stierf, en over hoe de plaatselijke richtlijnen en administratie van overleden personen verloopt. Een goede indicatie van doodsoorzaak kan post-mortem bepaald worden middels sectie door een patholoog anatoom.

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

Categorieën
Geen categorie Modellen Proportionaliteit Wetenschap

IFR

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01738-2

Jaap van Dissel in de technische briefing van de tweede kamer:

IFR = 5 %

De Jonge antwoord op vragen van Wilders, IFR = 0,3 – 1 %

Categorieën
BN-ers Ethiek Geen categorie Humor Juridisch Lock down

Klassenjustitie, het nieuwe normaal

Categorieën
Corruptie Economie Ethiek Geen categorie Gezondheid Infodemic Juridisch

Infodemic drill by Bill…november 2019

Event 201

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation jointly propose these recommendations.

Bovenstaande is een klein onderdeel uit de agenda van het imperium dat Bill & Melinda Gates op touw hebben gezet.

Voor een omvangrijke beschrijving zie o.a.:

Categorieën
Geen categorie Lock down Proportionaliteit

WHO scripts

Veel van de maatregelen die nationale overheden nu uitvaardigen of hebben uitgevaardigd zijn bedacht en vastgelegd in richtlijnen van de WHO.

Een organisatie die niet democratisch wordt gecontroleerd heeft ongekende macht om wereldwijd eenvormig maatschappelijke veranderingen door te voeren. Volgen is weerstandsloos, afwijken is diplomatiek lastig.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/strengthening-and-adjusting-public-health-measures-throughout-the-covid-19-transition-phases.-policy-considerations-for-the-who-european-region,-24-april-2020

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

Op onbekendheid van de mogelijke negatieve gevolgen van de lockdown kan dit kabinet zich niet beroepen: de WHO heeft deze in het document ‘Policy considerations for the WHO European Region’ van 24 april 2020 uitgebreid opgesomd:

‘ Tekort aan informele zorg en toegenomen isolement van ouderen

Verlies van gendergelijkheidswinst

Stijgende zelfmoorden

Werkonzekerheid en onderbezetting

Banenverlies

Toename van gendergerelateerd geweld

Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met zwakke gezondheidszorgsystemen

Overmatige mortaliteit en morbiditeit

Verhoogde alcoholconsumptie

Toename van de niveaus van stress & angst

Toename van het armoederisico en werkende armen

Honger – voedsel- en brandstofonzekerheid

Voedseltekorten

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Werkloosheid stijgt en blijft hoog

Geestelijke gezondheidsproblemen

Stijgende criminaliteit

Bedrijfssluitingen

Opsplitsing van de sociale cohesie

Gezondheidsproblemen op lange termijn

Een trager herstel en grotere economische en gezondheidskloof tussen de geografische gebieden.

Grotere ongelijkheid

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Langdurige werkloosheid

Stigmatisering en vreemdelingenhaat

Ongunstige ervaringen uit de kindertijd

Kansarme kinderen die minder goed in staat zijn om naar school te gaan

Toenemende gezinsstress

Criminele uitbuiting, woekeraars en rekrutering in de georganiseerde misdaad

Onveiligheid op het gebied van huisvesting – toenemende dakloosheid

Alcoholisme en verslaving’

Categorieën
Aerosolen Corruptie Geen categorie Lock down Tegenspraak Wetenschap

RIVM’s tunnelvisie bevestigd

De selectieve keuze van het RIVM om de WHO in alles blind te volgen, ondanks vermoedens en gebeurtenissen die haar stellingnames ernstig bevragen, zal schadelijk blijken en is te veroordelen.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-zwakte-rol-ventilatiesysteem-bij-uitbraak-corona-in-verpleeghuis-af~bbe5aa35/

Categorieën
Geen categorie

VWS komt tot besef

“De economische schade komt veel minder dan gedacht voort uit een lockdown en veel meer dan gedacht uit angst.” Dit is nog eens een understatement. Niet dat het tweede niet waar is (men onderschat de mate van angst die gezaaid is) maar uit deze vergelijking spreekt ook de onderschatting van de schade die de lockdown heeft en vooral nog zal veroorzaken. Het besef dat er fouten zijn gemaakt begint door te dringen, vandaar de invitatie aan de kritische experts. Het besef van de mate van de fouten en op welk terrein ze liggen is duidelijk nog niet aanwezig. Op zoek naar de verloren tijd….

https://nos.nl/artikel/2343641-kritische-experts-het-moet-in-het-vervolg-anders-met-de-coronamaatregelen.html

Categorieën
Geen categorie

Pandemie

De WHO gebruikt de term pandemie niet meer: https://www.reuters.com/article/uk-china-health-who-idUKKCN20I0PD

Ze gebruikt nu ‘public health emergency of International concern, known as a PHEIC

https://www.who.int/ihr/procedures/pheic/en/

Wat opvalt is dat de ernst van de ziekte geen onderdeel meer uitmaakt van de definitie.