Deel 1

Introductie


Deze tekst (gepost op 13 juni 2020- maar met latere, gedateerde updates) poogt een overzicht te geven van de gebeurtenissen die zich in ons land de afgelopen maanden hebben voorgedaan rondom het uitbreken van het ‘SARS-CoV-2’ of Corona virus. Het doel is om beschikbare informatie te verzamelen en te onderzoeken hoe het kabinet op deze gebeurtenissen heeft gereageerd.

Omdat het o.a. dokter Li Wenliang in Wuhan was die heeft gepoogd het virus in de kiem te smoren, door informatie over de uitbraak (ondanks sommatie door politie dit te staken) publiek te maken, draag ik deze tekst op aan hem.

25-02-22 inmiddels….

inmiddels, 2 jaar later is de kabinetsreactie op de ‘dreiging’ van Covid veelzeggend: in de week dat het virus mij uiteindelijk ook heeft bereikt (en wat lichte hoofdpijn gaf voor een dag), is het oorlog in Ukraine en wordt een kernreactor gebombardeerd.
Nu er een echt, verwaarloosd probleem uitbarst zijn de lessen van onze reactie op Corona nog niet geëvalueerd en geleerd. We gaan dus mogelijk dezelfde fouten herhalen, maar nu met een tegenstander die een multi-pandemie, een kernramp of een bloedbad kan veroorzaken, of dat allemaal tegelijk. En dat grotendeels omdat de politiek en journalistiek haar taak 2 jaar lang verzaakte.

brandbrief zorg

https://zorgmedewerkersverenigd.nl/wp-content/uploads/2021/10/Intensive-care-zorg-PDF.pdf

brandbrief LKvV (studenten verenigingen)

oproep tot herziening Corona beleid

02-01-2022: Lockdowns schaden..

In The Guardian, concludeert prof. M. Woolhouse, Chair of Infectious Disease Epidemiology, Deanery of Molecular, Genetic and Population Health Sciences nu ook: Lockdowns schaden meer dan ze ‘goed‘ hebben gedaan.

Verslag en parlement

Ik merk op dat de taak om de situatie -waarin we terecht zijn gekomen- helder te ontleden en te omschrijven, door de journalistiek lang niet overal goed wordt opgepakt. Ook het parlement lijkt versuft door snelle opeenvolging van gebeurtenissen en informatie.

Dat zijn niet alleen mijn observaties, maar soortgelijke worden geopperd in de Volkskrant door emeritus hoogleraar Cees Hamelink. Hij verwoordt o.a. dat het kabinet af lijkt te maken wat Halbe Zeilstra met de cultuur is begonnen en schets de rol van het RIVM

“Zij kunnen zich zonder al teveel reputatieschade baseren op van het Londense Imperial College geleende modellen, zonder de vooronderstellingen van deze modellen kritisch te analyseren en zonder zich af te vragen waar de data van het College op gebaseerd zijn. Deskundigen liggen misschien niet wakker van een schatting van covid-19-slachtoffers in Engeland die binnen een maand daalde van 500.000 naar 1.600, maar wetenschappers hebben daar wel slapeloze nachten van. ”

De mist van statistische ruis en selectieve beeldvorming in de media maakt het zicht op de ware aard en nasleep van deze crisis en de context er omheen lastig. (naschrift 10-21-21, FTM: statistici kraken 2G model RIVM)

De psychologische reactie die plaats heeft gevonden vraagt om analyse.

Naschrift 21-11-21

dat is hier o.a. gedaan door klinisch psycholoog Matthias de Smet

Gebeurteniscascade en scripts

Deze tijd, waarin de maatschappij in het algemeen en de zorg, horeca, culturele sector en flex-werkers in het bijzonder weer bij proberen te komen van de ‘Covid klap’, roept om duiding.

In korte tijd is veel veranderd en dat maakt het interessant. Maar het terugdraaien van veranderingen is lastig.

De uitspraak van het RIVM van vandaag (13 juni) sterkt mij in die overtuiging. Wallinga:

“Je kunt niet zeggen: uiteindelijk komen we in een situatie waarin alles weer kan. Daarvan weet je, dat kan niet. “

Intelligente lockdown of vendor lock in?

Naarmate ik me ben gaan verdiepen in de maatregelen van onze ‘intelligente’ lockdown en de medische en juridische onderbouwing van die maatregelen door RIVM en overheid werd ik steeds kritischer over wat er de laatste maanden is gebeurd.

Ook de Raad van State heeft kritiek op de juridische onderbouwing, op basis waarvan de beperkende maatregelen zijn uitgevaardigd. Ze zegt in haar advies van 25 mei 2020:

12. Afsluiting

In deze voorlichting is ingegaan op de vraag hoe tijdens de huidige crisis omgegaan is met de grondrechten gebruik makend van de bestaande kaders. Het gaat hier zoals gezegd om een situatie die zich in het recente verleden niet eerder in deze omvang in Nederland heeft voorgedaan en waar de overheid van te voren daarom moeilijk op heeft kunnen inspelen. De aanpak van deze crisis doet niettemin de vraag rijzen of het wettelijk kader omtrent crisisbeheersing voldoende op orde is. De ervaringen van de afgelopen weken lijken erop te wijzen dat er, zeker in geval van een gezondheidscrisis als de coronacrisis, geen duidelijk kader ligt voor de keuze tussen de verschillende toepasbare stelsels. In het bijzonder is de plaats van het op grond van artikel 103 van de Grondwet gebaseerde staatsnoodrecht daarin onduidelijk. Dit leidt tot vragen met betrekking tot de legitimiteit van bepaalde inbreuken op grondrechten. Dat is ongewenst.

De Raad lijkt nog steeds erg onder de indruk van de vermeende ernst van deze virusepidemie die een beroep op de noodwet legitimeerde. Maar is dat terecht?

Hiermee kom ik op het tweede argument voor de lockdown, de medische.

Naschrift 21-12-21:

Zie ook de onderzoeken van de meest geciteerde wetenschapper Ioannidis, ik citeer daaruit:”De invoering van een NPI (Niet Pharmaceutische Interventies) werd geassocieerd met een significante afname in de toename van de ziektegevallen in 9 van de 10 onderzoekslanden, waaronder Zuid-Korea en Zweden die alleen lrNPI's invoerden (Spanje had een niet-significant effect). Na aftrek van de epidemie- en lrNPI-effecten vinden we in geen enkel land een duidelijk, significant gunstig effect van mrNPI's op de toename van het aantal gevallen. In Frankrijk bijvoorbeeld was het effect van mrNPI's +7% (95% CI: -5%-19%) in vergelijking met Zweden en +13% (-12%-38%) in vergelijking met Zuid-Korea (positief betekent pro-besmetting). De 95% betrouwbaarheidsintervallen sloten een daling van 30% uit in alle 16 vergelijkingen en een daling van 15% in 11/16 vergelijkingen.

Conclusies

Hoewel kleine voordelen niet kunnen worden uitgesloten, vinden we geen significante voordelen van restrictievere NPI's op de casusgroei. Vergelijkbare reducties in casusgroei zijn wellicht haalbaar met minder restrictieve interventies.” Meer onderzoeken.

van recenter datum: 02-02-22:

De lockdowns tijdens de vroege fase van de pandemie in 2020 verminderden de mortaliteit door COVID-19 met ongeveer 0,2%. “We vinden geen bewijs dat lockdowns, schoolsluitingen, grenssluitingen en het beperken van bijeenkomsten een merkbaar effect hebben gehad op de sterfte aan COVID-19”, schrijven de onderzoekers.Volgens de studie hebben lockdowns “verwoestende effecten” gehad op de economie en bijgedragen aan tal van sociale problemen. "Ze hebben bijgedragen aan het verminderen van de economische activiteit, het verhogen van de werkloosheid, het verminderen van scholing, het veroorzaken van politieke onrust, het bijdragen aan huiselijk geweld en het ondermijnen van de liberale democratie", aldus het rapport. En zie dit overheidsonderzoek in de UK .

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins-universiteit

Als je de RIVM cijfers zoals deze nu bekend zijn. ( 9 juni 2020) bekijkt rijst er een vraag op naar de hoeveelheid verloren levensjaren in relatie tot de gespaarde. En of de kosten daarvan t.o.v. de kosten die we aan medische zorg en preventie hadden kunnen inzetten (b.v. door een veel beperktere lockdown naar Zweeds model in te voeren) in verhouding zijn.
Naschrift 24-02-22.

Wat ik verwachtte is bewaarheid. De kosten zijn veel hoger dan de baten.  Ernst Kuipers, toen nog voorzitter van het Erasmus MC en inmiddels minister van Volksgezondheid, zei in november 2021: „Er is een grote kans dat het aantal verloren levensjaren door uitgestelde zorg groter wordt dan het aantal gewonnen levensjaren door coronapatiënten die we gered hebben.”

Naschrift 04-07-22

RIVM:groot-verlies-aan-gezonde-levensjaren"„Wij vinden de gevolgen voor de gezondheid toch wel heel groot”, zegt gezondheidseconoom Ardine de Wit, die het onderzoek leidde. „We hebben alleen gekeken naar planbare ingrepen”, niet naar uitgestelde kritieke operaties, zoals kankerbehandelingen, niet naar gemiste diagnoses. „Het gaat om operaties die best even kunnen wachten. Je denkt: dat kan wel even lijden. Maar nu zie je hoe groot het verlies is, en hoeveel mensen dit treft.”

Naschrift 11-11-22 drugsgebruik studenten door Lockdowns alarmerend

Trimbos:Toename drugsgebruik jongeren en toegenomen gebruik antidepressiva door de lockdowns "Van Dijk vindt dat bij eventuele toekomstige lockdowns jongeren zo veel mogelijk moeten worden ontzien. "Zij lijken toch heel hard getroffen te worden. Ik zou bij het nemen van maatregelen zeker kijken hoe het deze groep raakt.".

Ik bezit empathie voor de Corona-slachtoffers (met of door Corona?) zowel in het ziekenhuis als met de nabestaanden (al is ook nog de vraag: wat is de doodsoorzaak ? –

toevoeging 28-01-22:

en wat is de kwaal er wordt nauwelijks obductie gedaan om deze vast te stellen-) maar bij een gemiddelde levensverwachting die in Nederland ligt op 80,2 mannen/83,2 vrouwen) speelt de leeftijd en gezondheid (onderliggend lijden)een belangrijke rol bij het overlijden van Covid19 patiënten.

toevoeging 02-01-2022

en genetische aanleg: Neanderthal erfenis

Ook onderschrijf ik solidariteit met een generatie (die een leeftijd heeft bereikt waarbij duidelijk is dat het grootste deel van het leven niet voor, maar achter hen ligt). Maar die solidariteit kent een natuurlijke grens:

De grens van de betaalbaarheid en draagbaarheid door de toekomstige generatie. Politiek maakt keuzes tussen twee kwaden.

jeugdslachtoffers 05-01-2024

”Meer dan 80.000 kinderen die in 2020 of 2021 zijn geboren, hebben vorig jaar een of meer van de belangrijkste voortgangsmaatregelen voor hun leeftijdsgroep niet gehaald, volgens officiële gegevens die door het onderwijsteam van Labour naar voren zijn gebracht, waaronder 60.000 zeer jonge kinderen die geen communicatieve vaardigheden ontwikkelden die normaal gesproken worden gezien bij kinderen van hun leeftijd.”

Empathie met de slachtoffers van dit beleid vraagt om een goede afweging.

Zijn genomen maatregelen nog proportioneel?

Naschrift 04-04-23 Bijna 1,5 miljoen mensen in Japan leven als sociale kluizenaars:

Bijna 1,5 miljoen mensen in de werkende leeftijd in Japan leven als sociale kluizenaars, volgens een onderzoek van de regering, waarbij ongeveer een vijfde van de gevallen wordt toegeschreven aan de druk die wordt veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Grote aantallen hikikomori zeiden dat zij zich waren gaan terugtrekken uit de reguliere samenleving vanwege relatieproblemen en na het verliezen of verlaten van hun baan, aldus het kabinet. Een aanzienlijk deel – 20,6% – zei dat hun situatie was veroorzaakt door veranderingen in levensstijl tijdens de pandemie.

Naschrift 8-12-21:

totaal niet dus! Zie bovenstaand onderzoek van John Ioannidis, onderstaande afbeeldingen, de kosten volgens de WHO , Unicef, en de prijs die jongeren al betaald hebben: “Recent research covering 80,000 youth globally found that depressive and anxiety symptoms doubled during the pandemic, with 25% of youth experiencing depressive symptoms and 20% experiencing anxiety symptoms.43

OVV rapport deel 2 20-10-22:

Het monitoren en evalueren van effecten van maatregelen kan bijdragen aan het inschatten van de werking en impact ervan. Dit helpt bij toekomstige afwegingen van maatregelen ten opzichte van elkaar en bij de afweging van de proportionaliteit van een individuele maatregel. Inzicht in het effect van maatregelen als de avondklok en de scholensluiting stelt het kabinet in de toekomst beter in staat om te beoordelen of de positieve effecten op de bestrijding van het virus opwegen tegen negatieve effecten als eenzaamheid of oplopende leerachterstanden. Zeker bij ingrijpende maatregelen die de persoonlijke grondrechten van mensen inperken, zoals bij de avondklok, zijn dit belangrijke politieke afwegingen.

Verhouding inwoners/sterfgevallen met positieve test uitslag in ca. 100 weken
Verhouding inwoners / sterfgevallen griep epidemie 2018 in 18 weken

Rutte was erg zelfingenomen met een ‘intelligente’ lock down.

Mijn vraag is echter of de intelligentie van deze lockdown wel toebehoord aan degenen die hem hebben uitgevaardigd.

naschrift juli 2021

Voorzorgsprincipe

Natuurlijk, het voorzorgsprincipe moeten we in acht nemen. En wellicht zijn de intenties goed. Maar intenties zijn geen voorwaarde voor goed beleid: ‘One off the many roads to hell is paved with good intentions’.

En het voorzorgsprincipe heeft vele facetten, de effecten van de lockdown maatregelen hebben verschillende effecten en kosten. Ik mis een overzicht van de afwegingen.

naschrift dec 2022

kijk in dat licht ook even naar deze afbeelding, Nederland is met haar bio-industrie zowel een virusfabriek als ideale kweekvijver voor wilde varianten afkomstig van trekvogels..

Waarschijnlijkheid

Het voorzorgsprincipe wordt gekenmerkt door vooruitkijken en handelen met het oogmerk op een gewenst resultaat onder onzekere omstandigheden. De mate van een kans dat een gewenst effect wel of niet wordt bereikt dient goed te worden ingeschat.

naschrift 20-10-22 OVV rapport 21

OVV rapport: “Bij de advisering over de maatregelen heeft het OMT net als in het voorjaar van 2020 te maken met onzekerheid over de effectiviteit van voorgestelde maatregelen. Toen kwam deze onzekerheid vooral voort uit het feit dat de maatregelen waarover het OMT moest adviseren nog niet eerder in de recente geschiedenis op deze schaal in Nederland waren ingevoerd. Daardoor was er weinig kennis beschikbaar over de effectiviteit van de maatregelen. Dit gebrek aan kennis speelt ook nog in de periode die in dit onderzoek wordt beschouwd. Deels omdat het andere maatregelen betreft, zoals de avondklok, en deels omdat het kabinet geen initiatieven heeft ontplooid om de effecten van de maatregelen uit het voorjaar van 2020 te monitoren en te evalueren. Als argument om dergelijke studies niet uit te voeren, benoemen betrokkenen dat effecten van individuele maatregelen die onderdeel zijn van een maatregelpakket, onvoldoende meetbaar zouden zijn. Dit argument lijkt betwistbaar omdat dergelijke studies in het buitenland wel zijn uitgevoerd. Zo baseren OMT en kabinet zich bij het besluit tot het instellen van de avondklok op buitenlandse studies die de impact van die maatregel op het reproductiegetal (R-getal) wel meetbaar konden maken, zij het met grote onzekerheid, terwijl ook in het buitenland de avondklok onderdeel was van een breed pakket van maatregelen. Het monitoren en evalueren van effecten van maatregelen kan bijdragen aan het inschatten van de werking en impact ervan. Dit helpt bij toekomstige afwegingen van maatregelen ten opzichte van elkaar  en bij de afweging van de proportionaliteit van een individuele maatregel. Inzicht in het effect van maatregelen als de avondklok en de scholensluiting stelt het kabinet in de toekomst beter in staat om te beoordelen of de positieve effecten op de bestrijding van het virus opwegen tegen negatieve effecten als eenzaamheid of oplopende leerachterstanden.  Zeker bij ingrijpende maatregelen die de persoonlijke grondrechten van mensen inperken, zoals bij de avondklok, zijn dit belangrijke politieke afwegingen.”

Kansberekeningsmodellen zijn complex. Kleine afwijkingen kunnen grote invloed hebben op de uitkomst van die kansberekening (N.N. Taleb). De basis voor kansberekening, de stelling van Bayes bevat al subjectieve input en is dus erg vatbaar voor ‘bagger in bagger uit’ corrupties van het (URL en woord in cursief toevoeging van 21-12-21:) gekozen model uit het aanbod in modellen.

Transparantie over je aannames [toevoeging URL 27-o3-21] en foutmarges is dus heel belangrijk als een samenleving moet gehoorzamen aan ‘inschattingen van effecten’ op basis van modellen die gebouwd zijn op deze stelling van Bayes.

toevoeging 03-11-2022

Proportionaliteit en verantwoording

Zoals hierboven al benoemd is de afweging van hoeveel we maatschappelijk willen investeren in het voorkomen van lijden een politieke vraag en verantwoordelijkheid. Die kun je tijdelijk geheel parkeren bij een chef-epidemioloog zoals in Zweden. Maar hij heeft dan ook geheel de verantwoordelijkheid als het fout gaat.

In Nederland is de situatie nu dat men de verantwoordelijkheid verschuift naar het moment van een parlementaire enquête. Dat is de put dempen nadat er hele sectoren verdronken zijn.

Op dit moment is er dus daarom nu actie nodig.

‘Nieuwe Normaal’

Een onafhankelijk onderzoek zoals de oppositie nu wil is wat ik propageer. Maar de meningen zijn exact verdeeld: gisteren (12 juni 2020) werd duidelijk (in de Volkskrant) dat de ‘stemmen staken

“Een harde confrontatie zoeken met een populair kabinet is electoraal riskant.”

Protest tegen het ‘nieuwe normaal‘ van de anderhalvemetersamenleving en mobilisatie van kamerleden is daarom vereist omdat op basis van een extreme reactie op een gebeurtenis die in mijn ogen niet langer een ernstig risico voor de volksgezondheid genoemd kan worden, er wel vergaande rechtsstatelijke vrijheden zijn beperkt.

En we zitten nog steeds in dat proces.

Disclaimer

Deze tekst is geen oproep tot onverantwoord gedrag. Blijf thuis als je ziek bent. Zoals je zou doen als je een andere zware griep of infectieziekte onder de leden hebt.

Nep nieuws en samenzweringstheorieën (1-08-22)

Nepnieuws is van alle tijden, de gedachte dat 'het nieuws' of 'MSM' een vertekend beeld geven wil natuurlijk niet zeggen dat 'alternatieve' websites een grotere betrouwbaarheid hebben. Wetenschappelijk onderzoek en bijbehorende data zijn leidend. Daarom wordt op deze site bij elke claim een link naar de bron geplaatst. Vaak is dat een wetenschappelijk onderzoek.

Wat betreft samenzweringstheorieën is er een breed spectrum wat daar onder kan vallen, als de lobby carrousel er onder gerekend wordt, is het niet eens nodig om daarbuiten nog allerlei bizarre samenzweringen er bij te slepen. Dat huidige technologie mogelijk een extra risico vormt omdat deze het verspreiden van fake news kan stimuleren beschrijft dit artikel.
Overigens, iedereen die de bestrijding van desinformatie op internet belangrijk vind en een Facebook account heeft is in mijn ogen niet geloofwaardig. Ik zelf heb overigens nooit een Facebook of Twitter account gehad. 

Over de auteur

Deze website is opgezet om een overzicht te geven van de gebeurtenissen die zich in ons land de afgelopen maanden hebben voorgedaan. Het wil deze geschiedschrijving een plek geven en onderzoekt de wijze hoe het kabinet op deze gebeurtenissen heeft gereageerd.

Vele mensen zijn veel harder dan ik geraakt door het virus, direct of indirect, met name de mensen in de frontlinie van de zorg.

Ik doe dit onderzoek dus niet alleen voor mijzelf, mij bereikte vrij snel het bericht van de nood van zorgverleners in verpleeghuizen, die zich niet konden beschermen door een tekort aan beschermingsmiddelen en ik heb een in vergelijking met hun zware taak een zeer bescheiden administratieve dienst verleend om de productie van beschermingsmiddelen met 3D printers te kunnen verzorgen.

Maar als ondernemer (zelfstandig architect) ben ik net als veel andere ondernemers ook gedupeerd door de maatregelen en had daardoor wat extra tijd ter beschikking.

En ik wilde weten of de wijze waarop ‘we’ reageren een onvermijdelijk gevolg was van een virus of dat de respons anders had gekund en ben benieuwd naar de lessen.

Bovendien merkte ik dat een anderhalvemetersamenleving niet normaal is en zeker niet als een ‘nieuw normaal’ afgekondigd zou moeten worden.

Het uitbreken van virusinfecties is niet nieuw en de taak van ons RIVM is om daar voorbereid op te zijn. Het draaiboek voor code zwart had klaar moeten liggen.

toevoeging 05-09-2022

hoe denkt men daar 2 jaar later over? :

“Stel dat er code zwart komt, hoe gaan we daar dan mee om? Laten we leeftijd op de IC’s een rol spelen? Medisch specialisten hadden een scenario gemaakt waarin leeftijd een criterium was, maar dat kwam op verzoek van de Tweede Kamer te vervallen. Die daar een half jaar later vervolgens weer van terugkwam”, aldus Bussemaker. “Daar kunnen we dus beter nu al de discussie over voeren.”

We kunnen concluderen dat 2 jaar na dato er nog steeds geen noemenswaardige les geleerd is…

Na de persconferentie van Rutte op 17 april 2020 waarin het ‘nieuwe normaal’ werd gelanceerd als iets waar we ons op moesten voorbereiden, verscheen een bericht van Rob Weinberg op De Correspondent. Het was een bericht waarin hij NOS journalist Albert Bos, die Rutte een infantiele vraag voorlegde na de persconferentie, de grond in boorde en ik las later dat hij dat ook op Twitter heeft gedaan.

Ik schreef dat hij zijn aandacht richtte op het verkeerde onderwerp en heb toen o.a. gezegd:

‘Maar om terug te keren naar het terrein waarop we een beetje invloed kunnen hebben, onze parlementaire democratie, wat zijn dan nu wel prangende vragen aan dit kabinet?

Is er een SMART analyse gedaan van de doelen en de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd? een MER? Wat zijn de baten, wat zijn de kosten van de maatregelen, op korte en lange termijn. Wie bepaalt de voorwaarden? Wat zijn die precies?

Sleuteldocument WHO 1-08-2020

Die kosten blijken wel door de WHO al op 24 april te zijn gepubliceerd, maar deze richtlijn volgt op een document dat ik pas in februari 2021 ontdekte, een uitgebreide evaluatie van niet-farmaceutische maatregelen door de WHO uit oktober 2019. Dit is een sleuteldocument, waarbij nadere studie is vereist m.b.t. de verschillen t.o.v. de publicatie van 24 april 2020 en het beleid dat daar op volgde.

Geld lenen = baten van een toekomstige generatie nu al uitgeven. Hoeveel baten mogen we van een volgende generatie toe-eigenen en tot hoe ver in de toekomst?

Bill Gates heeft in 2015 een TED talk gehouden over hoe we ons konden voorbereiden op een pandemie. Heeft het RIVM daar iets mee gedaan of waren de plannen al gereed? Waarom ontbreekt dan een goede uitwerking van wat moet gebeuren in fase 3/code zwart?

En waarom heeft het OMT/kabinet in februari dan zo verdomd weinig qua preventie gedaan?’

Ik kende de achterliggende betekenis van de term ‘het nieuwe normaal’ nog niet. Als dat zo was was ik feller geweest.

Mogelijk zijn er laakbare of zelfs onwettige handelingen verricht, maar ik veronderstel eerder een ‘autoscript’, tunnelvisie of passiviteit.

Voor ieder andere burger, ondernemer en gedupeerde is het van belang om te achterhalen hoe onze democratie in deze situatie is beland.

Want de verdeling van de lasten die de maatregelen hebben veroorzaakt is niet- en zal niet gelijk zijn.
Zo blijkt: naschrift 30/11/20
(https://www.toekomstvanarbeid.nl/nieuws/nieuwe-vervolgstudie-pta/). ZZP-ers onevenredig gecompenseerd

Er zijn burgerlijke vrijheden onrechtmatig ingeperkt en we dreigen enkele langdurig te verliezen door nieuwe (nood)wetgeving
Onze gezondheid en spontane leefwijze staat op het spel, sociaal, fysiek en mentaal, aandachtig volgen van deze ontwikkeling is vereist

Door dit onderzoek hoop ik een bescheiden bijdrage te leveren aan het begrijpen en beperken van de schade die dit virus en onze reactie erop heeft veroorzaakt.

Het is gemakkelijk om te verwachten dat hiervan in de toekomst niets wordt geleerd. Maar dat gaat voorbij aan de lessen die getrokken kunnen worden uit het boek ‘Factfullness’ van Hans Rosling (p. 202).

“Get a toolbox not a hammer.”

Vandaar de aankondiging:

deel 2 (onderzoek)

Deel 2 zal een feitenrelaas, en naar ik hoop een voorlopige conclusie bevatten want de taak die ik me ten doel heb gesteld is omvangrijk en mijn expertise, budget en tijd zijn beperkt.

Van virusbestrijding naar ruimtelijke maatregelen

Interessant voor mij als architect is hoe een programma vertaald wordt naar ruimtelijke vorm en materiaal. Ik zou graag een onderzoek doen naar beide kanten van het verhaal en ik nodig hen die daar aan willen bijdragen uit om contact op te nemen via het e-mailadres onderaan.

Onderzoeksvragen:

A) hoe leidt de uitbraak van een virus tot een programma van maatregelen?

Welke wetenschappelijke studies liggen ten grondslag aan de hypothese van de infectie volgens druppels, welke aan de infectie volgens aerosolen?

Hoe wordt dit getest?

Hoe worden de maatregelen die deze infectie tegen moeten gaan ontworpen en gekozen?

Hoe wordt dit getest?

Hoe worden deze onderbouwd?

Juridisch, financieel, retorisch?

Hoe worden deze in de tijdlijn geplaatst?

B) welke kansen kunnen daarbij worden benut, welke bedreigingen kunnen daarbij worden onderkent?
C) wat is de reikwijdte van de wijze waarop dit programma van maatregelen omgezet wordt in vorm en materiaal, zoals we dat nu om ons heen waarnemen (plexiglas, tape, cirkels in het park etc.)

Inventarisatie van allerlei vormen van beperking, van lockdown tot plastic gordijn in transportbusjes.

Andries Micke

13-06-2020

andries_AT_covidpapers.nl

Deze tekst is gepubliceerd onder CC licentie:

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *