Categorieën
Corruptie Ethiek Geen categorie Infodemic Tegenspraak Wetenschap

Marion c.s. over haar WHO rapportage:

(uit Engels vertaald met Deepl)

“Onze groep is in oktober 2020 bijeengeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wij waren de aangewezen onafhankelijke internationale leden van een gezamenlijk WHO-China-team dat tot taak had de oorsprong van SARS-CoV-2 te begrijpen. Ons verslag is in maart gepubliceerd 1. Het was bedoeld als de eerste stap in een proces dat is vastgelopen. Hier vatten wij het wetenschappelijke proces tot dusver samen en roepen wij op tot actie om het wetenschappelijke vervolgwerk dat nodig is om te achterhalen hoe COVID-19 is ontstaan, en dat wij in dit artikel uiteenzetten, te versnellen.

-april, mei , juni en juli voorbij laten gaan…en dan nu daags voor de publicatie van Bidens rapport opeens op de urgentie trom roffelen …

De kans om dit cruciale onderzoek uit te voeren wordt snel kleiner: elk uitstel zal sommige studies biologisch onmogelijk maken. Het begrijpen van de oorsprong van een verwoestende pandemie is een wereldwijde prioriteit, gebaseerd op de wetenschap.


Het mandaat

Wij, alle leden van het internationale deskundigenteam, hebben elk een gedetailleerde, vertrouwelijke verklaring bij de WHO ingediend over mogelijke belangenconflicten, met inbegrip van financiering, collaboratieve studies, publieke verklaringen en andere kwesties rond de oorsprong van COVID-19 die als conflicten zouden kunnen worden opgevat.

hier valt veel over op te merken. Laten we eerst kijken naar de leiding van de missie: Peter Daszak. “His appointment dismayed many of those who are aware that Daszak’s EcoHealth Alliance funded bat coronavirus research, including virus collection, at the Wuhan Institute for Virology (WIV) and thus could themselves be directly implicated in the outbreak.

En recent uitgekomen: ”

-De WHO gaat dan verder met de bizarre verklaring:

Nadat de WHO deze (verklaring over mogelijke belangenconflicten) had beoordeeld, werden de teamleden aangesteld in hun individuele hoedanigheid, niet als vertegenwoordigers van hun werkgevers.

De WHO is geen democratische, transparante organisatie.

Tot dusver werd onze missie geleid door de taakomschrijving die de WHO en China in 2020, vóór onze betrokkenheid, waren overeengekomen1.

Acceptatie van de aanstelling is acceptatie van de taakomschrijving. –

Deze opdracht hield in dat wij een gedetailleerde reconstructie moesten maken van de beginfase van de pandemie, te beginnen in Wuhan, China, waar de eerste bekende gevallen werden gemeld. Ons mandaat bestond erin samen met vooraanstaande wetenschappers in China een onderzoek in te stellen naar de gegevens die zij hadden gegenereerd op basis van de eerste vragen van de WHO. Wij hebben de in het mandaat beschreven algemene lijst van vragen verfijnd tot een gedetailleerd werkplan dat in het verslag van de missie wordt beschreven1 (zie ook bijlage A; go.nature.com/3k26jzx).

WHO-rapport over oorsprong COVID-pandemie richt zich op markten voor dieren, niet op laboratoria.

-Hoe wetenschappelijk verdedigbaar is het om een onderzoek zo te beperken in de scope die het verkend, als we in acht nemen wat we al jaren weten, dat GOF onderzoek riskant is, zelfs bij monde van de onderzoekers die nu verdacht worden van het lekken van het virus ?-

Het werkplan omvatte acht punten: specifieke retrospectieve studies naar het profiel van ademhalingsziekten in de algemene gemeenschap en in gehospitaliseerde mensen in Wuhan en Hubei in de tweede helft van 2019; een beoordeling van patiëntendossiers voor 76.000 gevallen in dezelfde periode die door 233 gezondheidscentra in Wuhan waren gemeld; een beoordeling van overlijdensakten en analyse van die gegevens voor mogelijke clusters; en een gedetailleerde reconstructie van het onderzoek naar de vroege uitbraak, waarbij alle gegevens en bevindingen van de verschillende groepen die betrokken waren bij onderzoek bij mensen, dieren en het milieu worden gecombineerd (een One Health-aanpak; zie go. nature.com/3jy7ekh). De andere vier onderdelen waren: het uitgebreid in kaart brengen en traceren van de toeleveringsketen van producten die op de Huanan-vismarkt in Wuhan werden verkocht; het testen van een breed scala aan vee, wilde dieren, huisdieren en dierentuindieren op aanwijzingen voor besmetting met SARS-CoV-2; het analyseren van gepubliceerde en ongepubliceerde virale genomicagegevens en het koppelen daarvan aan metagegevens voor de reconstructie van de initiële clusters; en een overzicht van relevante literatuur in verband met de oorsprongsmissie.

De mogelijkheid van een laboratoriumoorsprong voor de introductie van het virus in de lokale menselijke populatie – wat de zogeheten lab-leak-hypothese is gaan heten – maakte geen deel uit van de oorspronkelijke taakomschrijving van de WHO voor het team.


-een ongelofelijk feit, mede gezien de eerdere lab leaks o.a. in de US, het moratorium dat Obama had afgekondigd tegen het financieren van GOF onderzoek en de rede waarom er zo veel dierenartsen in China werkzaam waren: daar mocht men ongehinderd doorgaan-

De missie

In januari van dit jaar hebben wij een 28-daagse missie naar Wuhan ondernomen om klinische deskundigen, laboratoriumpersoneel en gezondheidswerkers te interviewen en instellingen te bezoeken die betrokken waren bij de eerste reactie op de epidemie en het daaropvolgende onderzoek.

-De helft van de tijd is besteed in quarantaine, dat maakt het noemen van die 28 nogal grotesk-

Ons werk werd ondersteund door een team van medewerkers van het WHO-kantoor in China en van het WHO-hoofdkwartier in Genève, Zwitserland; medewerkers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE); en een door de WHO benoemde teamleider1.

Het woord ondersteuning gebruiken voor ambtenaren van een dictatuur zoals China is, is hier een gotspe.

Kijk hoe goed China de gezondheid van journalisten ‘ondersteund’ die dezelfde missie willen uitvoeren: https://www.nytimes.com/2021/08/25/world/asia/china-zhang-zhan-hunger-strike.html –

De enorme last van het voorbereidende werk werd gedragen door het team in China, waaronder meer dan 1.000 gezondheidswerkers die tijdens onze gezamenlijke missie gegevens en studieresultaten verzamelden, analyseerden, presenteerden en bespraken.

De wetenschappelijke discussies tussen de internationale en Chinese teams tijdens deze missie waren levendig.

-Of een virus levend is of dood, of een discussie levendig is of saai maakt voor het resultaat soms niets uit.

Misschien was een saaie discussie vruchtbaarder geweest? Bijvoorbeeld een saaie vraag als: geef alle informatie van de lopende onderzoeken in het WVI de laatse halfjaar van 2020, incl. de ziekmeldingen en het klachten patroon van medewerkers ?-

Er werden grote hoeveelheden informatie uitgewisseld op basis van de verrichte werkzaamheden.

-Propaganda is ook informatie. Veel propaganda is veel informatie…-

Er waren dagen van discussie nodig om aanbevelingen op te stellen over essentiële verdere werkzaamheden en het verder delen van gegevens.

-De ondersteuning (het delen van informatie) was blijkbaar toch niet optimaal, ondanks de 1000 gezondheidswerkers..het onderzoek werd blijkbaar tegengewerkt..-

Wij stelden een model op van de mogelijke “wegen van opkomst” om onze gedachten te structureren.

-Blijkbaar waren de gedachten daarvoor nogal ongestructureerd, terwijl die ‘wegen van opkomst’ toch niet geheel nieuw bedacht behoeften te worden.. –

We maakten een lijst van de huidige bewijzen voor en tegen deze paden (zie Fig. 1 van ref. 1).

-.. maar een goed onderzoek beperkt zich niet tot enkele bekende scenario’s, ook nu de lab leak theorie aan waarschijnlijkheid heeft gewonnen, zijn andere onbekende scenario’s niet uit te sluiten. –

Wij vonden de hypothese van de laboratoriumoorsprong te belangrijk om te negeren en brachten die in de besprekingen met onze Chinese collega’s in. En we namen het op als een van de hypotheses voor de oorsprong van SARS-CoV-2 in ons verslag.

We hadden weinig tijd ter plaatse in Wuhan en een beperkt mandaat.

Daarom gaven we voorrang aan het begrijpen van de rol van laboratoria in de eerste dagen van de epidemie, de algemene bioveiligheidsprocedures in laboratoria en mogelijke ziekte van het personeel of ziekteverzuim als gevolg van ademhalingsaandoeningen aan het eind van 2019.

We spraken met de leiding en het personeel van de drie laboratoria in Wuhan die coronavirussen behandelen: het Wuhan Institute of Virology, het Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Wuhan, en het provinciale CDC van Hubei. Wij hebben gepubliceerd werk van deze laboratoria nagekeken om hun wetenschappelijke geschiedenis van het werken met coronavirussen in verband met het severe acute respiratory syndrome (SARS) te beoordelen.

Het Chinese team was en is nog steeds terughoudend om ruwe gegevens te delen (bijvoorbeeld over de 174 gevallen die in december 2019 zijn geïdentificeerd), onder verwijzing naar bezorgdheid over de vertrouwelijkheid van patiënten.

-ehh, ‘De wetenschappelijke discussies tussen de internationale en Chinese teams tijdens deze missie waren levendig’… maar terughoudend? ..Er werden grote hoeveelheden informatie uitgewisseld op basis van de verrichte werkzaamheden..?-

De toegang tot gegevens over deze gevallen was niet in het mandaat gespecificeerd, hoewel de WHO daar tijdens het onderzoek om had gevraagd, en dat sindsdien heeft gedaan .

-waar staat dat in de rapportage?-

De juridische en mogelijke andere belemmeringen konden in het korte tijdsbestek van ons bezoek niet worden aangepakt.

-Welke?-

Tegen die tijd was het ook duidelijk dat de 174 gevallen waarschijnlijk niet de vroegste waren, zodat wij ze minder urgent achtten om inzicht in de oorsprong te krijgen.

Daarom werd overeengekomen dat in een tweede studiefase deze problemen zouden worden aangepakt en deze gegevens zouden worden herzien.


Het verslag

In ons gezamenlijk verslag1 concludeerden de leden van beide teams unaniem dat er duidelijk bewijs was voor een wijdverspreide circulatie van SARS-CoV-2 in Wuhan in december 2019. We meldden bewijs voor een eerdere opkomst, maar kwamen niet tot een oplossing over wanneer, waar en hoe die plaatsvond. We concludeerden dat de markt voor zeevruchten van Huanan een belangrijke rol speelde in het eerste deel van de pandemie, en dat er geloofwaardige verbanden waren met markten voor wilde dieren om na te gaan. Wij waren het erover eens dat de vroegste gevallen van COVID-19 waarschijnlijk waren gemist, zoals gebruikelijk is bij uitbraken van nieuwe ziekten2.

Ons gezamenlijk verslag bevatte een samenvatting van het bewijsmateriaal dat tijdens deze eerste fase van het traceren van de herkomst was verzameld. De conclusie luidde dat er geen definitief bewijs was voor of tegen een van de vier voorgestelde routes: directe introductie van zoönoseverwekkers (via een spill-over van wilde dieren) en drie indirecte introductieroutes (zie fig. 1 van ref. 1 ). Deze drie zijn: zoönotische besmetting door het omgaan met besmette landbouwhuisdieren; zoönotische insleep door de consumptie van besmet voedsel of voedsel van besmette dieren; of insleep door ontsnapping uit een laboratorium waar met dierlijke virussen wordt gewerkt. In het verslag wordt opgemerkt dat wij directe insleep of indirecte zoönotische insleep via een tussengastheer het meest plausibel achten.

-vanwege welke data? en welke interpretaties van die data? Welk dier zou daar verantwoordelijk voor kunnen zijn? –

Zoals in onze taakomschrijving is uiteengezet, werd niet verwacht dat deze eerste studie definitieve antwoorden zou opleveren over de oorsprong van SARS-CoV-2.

Fase 1 was veeleer bedoeld als basis voor een langer wetenschappelijk onderzoeksproces dat maanden of jaren zou kunnen duren. Daarom werden in het verslag aanbevelingen gedaan voor fase 2-studies die het bewijsmateriaal zouden volgen en de meest waarschijnlijke routes verder zouden traceren. Aangezien het om een gezamenlijk WHO-China-studierapport ging, werden deze aanbevelingen door leden van zowel het internationale als het Chinese team onderschreven. In het verslag werd ook gesteld dat deze beoordeling kon worden herzien indien nieuw bewijsmateriaal beschikbaar zou komen.


De reactie

Voordat het rapport werd vrijgegeven, circuleerden in februari formele verklaringen van enkele regeringen aan de WHO, met drie stellingen: dat China gegevens onvoldoende had gedeeld; dat we onvoldoende aandacht hadden besteed aan de lab-lek-hypothese; en dat onze wetenschappelijke conclusies waren beïnvloed door het politieke standpunt van China ten aanzien van overdracht via de voedselketen.

Sinds de publicatie van ons rapport is er uitgebreid aandacht aan besteed in de populaire en wetenschappelijke pers en op de sociale media. Een groot deel daarvan ging over de manier waarop wij ons werk hebben gedaan, en leverde kritiek op ons, onze methoden en resultaten. Vijf maanden later komt er nog steeds kritiek op het gezamenlijke onderzoek van de WHO en China.

En die zal niet verstommen met een door belangen verstrengeling ongeloofwaardige onderzoeksleider -P. Daszak- en een van de lab leak zelf verdachte onderzoeker die dit zegt:

Dr. Shi Zenghli said what she saw as the politicization of the question had sapped her of any enthusiasm for investigating the origins of the virus.

“I’m sure that I did nothing wrong,” she wrote. “So I have nothing to fear.” interview in NYT-

Desgevraagd heeft ons team benadrukt dat het Chinese team veel nieuwe informatie heeft gedeeld als resultaat van de overeengekomen studies, en dat nog meer informatie is gedeeld als onderdeel van het iteratieve proces tussen het internationale en het Chinese team.

show me the money..die dit ‘iteratieve proces’ heeft opgeleverd..waar was Shi Zenghli mee bezig? best relevant.. This was the second time since Dr. Shi’s 2013 experiments that a SARS-like bat coronavirus showed the ability in the lab to directly infect human airway cells…

Onze critici hebben ook gesuggereerd dat in het verslag de mogelijkheid van een laboratoriumlek wordt verworpen. Een hypothese over een laboratoriumoorsprong is opgenomen in het paddenstoelenmodel in figuur 5 op blz. 119 van het verslag; wij verklaren in het verslag uitdrukkelijk dat het mogelijk is.

Wij hebben openhartige gesprekken gevoerd met belangrijke wetenschappers in de betrokken instellingen van Wuhan – een onderzoek dat ons oorspronkelijke mandaat te buiten ging.

-wat is het nou? openhartig of terughoudend? Het gaat bij het achterhalen van de oorsprong natuurlijk om alle informatie, met name ook de cruciale informatie, van belang om de ‘lab leak ‘ theorie te beantwoorden, er mag nergens terughoudendheid zijn-

Toen wij de antwoorden op onze vragen over deze kwestie en alle andere beschikbare gegevens bekeken, vonden wij geen aanwijzingen voor een follow-up; wij hebben dit feit gemeld.

-des te erger, wetenschap onwaardig, gezien wat DRASTIC en Jesse Bloom etc. naar boven hebben gehaald!-

-dus welke vragen? en welke antwoorden?-

In ons verslag verklaren wij dat, indien na publicatie bewijsmateriaal bekend wordt dat een van de hypothesen ondersteunt, fase 2-studies dit zorgvuldig moeten onderzoeken. Zo beschreven we dat er eind december 2019 bewijs was voor de aanwezigheid van levende dieren op de markt, maar dat de aan het team gepresenteerde gegevens geen definitief bewijs van levende zoogdieren lieten zien. Dit bewijs kwam aan het licht na publicatie3 (zoals we verderop in dit artikel in meer detail bespreken).

Een ander punt van kritiek was dat de mogelijkheid van insleep van SARS-CoV-2 via bevroren voedsel was opgenomen onder druk van China. In het verslag werd deze hypothese om drie redenen behandeld: uit analyse bleek dat op de markt van Wuhan bevroren levensmiddelen werden verkocht die uit de hele wereld waren geïmporteerd, waaronder bevroren vlees van wilde dieren; uitbraken van door voedsel overgedragen virusziekten zijn op grote schaal gedocumenteerd, waaronder incidenteel door bevroren levensmiddelen; en SARS-CoV-2 kan besmettelijk blijven wanneer het wordt bevroren4. Daarom was het team van mening dat het insleep van ondergekookt vlees van besmette dieren niet kon uitsluiten.

Een deel van de publieke discussie over het verslag is waarschijnlijk het gevolg van miscommunicatie en misverstanden over de aard van het werk. Hoewel het gepubliceerde rapport terecht een gezamenlijke studie noemt om aan te geven wat in de resolutie en het mandaat van de Wereldgezondheidsvergadering was vastgelegd, werd het door journalisten, door vertegenwoordigers van sommige lidstaten en bij gelegenheid ook door vertegenwoordigers van de WHO publiekelijk een onderzoek genoemd. Dit kan de verwachting hebben gewekt dat het rapport waterdichte bewijzen zou leveren op basis van formele audits van de bij de studies betrokken instituten.

-Ohhhh, nu men ingehaald is door wetenschappers met achterstand zoals Jesse Bloom was het gewoon een gezamenlijk studie reisje? De wereld staat in brand door waarschijnlijk een lab leak en ‘we’ organiseren dan een reisje om de oorsprong gezamenlijk ‘te bestuderen’? Just another day at the office. Goed voor het CV…. Mijn bek valt open-

Nieuwe gegevens

Wetenschappers hebben aangedrongen op nader onderzoek van de hypothese van een lablek5. En er is een golf van media-items geweest waarin het gewicht van de bewijzen voor een lablek en voor het ontstaan via een tussengastheer op één lijn worden gesteld – een gelijkstelling die volgens ons niet door de thans beschikbare gegevens wordt ondersteund.

welke gegevens?-


De argumenten en gegevens voor een zoönotisch spillover-gebeuren werden samengevat in een overzicht dat in juli als voordruk werd gepubliceerd door een groep wetenschappers die geen deel uitmaakten van het internationale team6. Dat overzicht omvat nieuwe gegevens die sinds het verslag zijn vrijgegeven, over SARS-CoV-2-gerelateerde coronavirussen bij vleermuizen in de Chinese provincie Yunnan7,8 en een inventaris van levende zoogdieren die tot november 2019 op markten in Wuhan te koop waren en waarvan sommige in theorie SARS-gerelateerde coronavirussen hadden kunnen herbergen3. Deze inventaris, die is opgesteld door wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en China, zou door het team zijn verwelkomd als hij eerder beschikbaar was geweest; hij moet worden opgenomen in de fase 2-studies.

In juni is een voordruk9 gepubliceerd met een analyse van genomische gegevens die na maart 2020 uit de databank van het Amerikaanse National Center for Biotechnology Information waren verwijderd, op verzoek van de wetenschappers uit China die de informatie hadden gegenereerd (dat team had zijn bevindingen op basis van de ruwe gegevens in juni 202010 gepubliceerd).

En waarom waren deze gegevens verwijderd!!!?

Onze collega’s in China namen contact op met de auteurs van het artikel van juni 2020, haalden de gegevens op en voegden ze toe aan de fylogenetische gegevens van het SARS-CoV-2-genoom die in ons verslag zijn gepubliceerd.

De gegevens waren afkomstig van mensen die in januari ziek waren geworden, dus ze hebben geen nieuwe informatie over de oorsprongsvraag opgeleverd.

In het rapport, en sindsdien, hebben we er publiekelijk op aangedrongen dat alle gegevens die de lab-leak hypothese ondersteunen, worden gepubliceerd en aan de WHO worden voorgelegd. Tot nu toe is dat niet gebeurd.

-wat verdacht is, gezien het belang van zulke belangrijke informatie-


Zes prioriteiten

Om het momentum voor fase 2-studies vast te houden, is ons team sinds de publicatie van het gezamenlijke rapport wekelijks bijeengekomen. Wij hebben de samenwerking met onze Chinese co-auteurs voortgezet, onder meer door te werken aan een lijst van correcties van het fase 1 rapport. Zowel het internationale als het Chinese team hebben nu aan de WHO prioriteiten voor fase 2-studies voorgelegd, die zijn ontwikkeld op basis van de aanbevelingen in het gezamenlijke rapport.

Het internationale team heeft de volgende prioriteiten opgesomd:
Verdere trace-back studies. Op basis van ziektemeldingen zoeken naar vroege COVID-19-gevallen in alle regio’s binnen en buiten China waar de vroegste aanwijzingen voor de circulatie van SARS-CoV-2 zijn.

Gezien de verwijderde gegevens kunnen we daar van Chineze zijde weinig van verwachten..-Volgens Jesse Bloom en Aina Chan zijn de verloren gegevens m.b.t. Ratg13 met de wayback machine uit de krochten van het internet gehaald en geconfronteerd met die gegevens heeft Shi Zhengli een aanpassing gedaan..-

Antilichaamonderzoeken. Gebruik van gestandaardiseerde methoden in de regio’s met de eerste aanwijzingen voor de circulatie van SARS-CoV-2 (binnen en buiten China) om plaatsen op te sporen waar infecties zijn opgetreden die niet via de ziektemeldingen zijn waargenomen.

Trace-back- en gemeenschapsonderzoeken. Deze moeten worden uitgevoerd op locaties van wildfokkerijen die dieren aan de markten in Wuhan hebben geleverd in de maanden voordat gevallen bij mensen werden geconstateerd (binnen en buiten China, afhankelijk van de analyse van de toeleveringsketen).

Risicogerichte onderzoeken van mogelijke gastheren. Beoordeling van wilde vleermuizen en andere potentiële reservoirs of tussengastheren in China en de buurlanden, en geselecteerde landbouwhuisdieren met een hoog risico (waaronder pelsdieren), op aanwijzingen voor blootstelling.

Gedetailleerde analyse van de risicofactoren. Analyse van eerdere gevallen die uit de antilichaamonderzoeken of andere studies naar voren zijn gekomen, en beoordeling van alle mogelijke blootstellingen.

Follow-up. Onderzoek van alle geloofwaardige nieuwe aanwijzingen.

De tijd is om

De zoektocht naar de oorsprong van SARS-CoV-2 bevindt zich op een kritiek punt. Zowel het internationale WHO-team als het Chinese team zijn bereid om verder te gaan.

Van cruciaal belang is dat de biologische haalbaarheid van de kritische opsporing van mensen en dieren binnen en buiten China snel dichterbij komt. Antilichamen tegen SARS-CoV-2 nemen af, dus het verzamelen van verdere monsters en het testen van mensen die mogelijk vóór december 2019 zijn blootgesteld, zal steeds minder opleveren.

Chinese wildfokkerijen bieden werk aan miljoenen mensen (14 miljoen, volgens een telling uit 201611) en leverden levende zoogdieren aan steden in heel China, waaronder Wuhan3. In reactie op de SARS-CoV-2-pandemie zijn veel van deze kwekerijen nu gesloten en zijn de dieren geruimd, waardoor het steeds moeilijker wordt om bewijzen te vinden van vroege verspreiding van het coronavirus.
In juli, vier maanden na het volledige verslag en vijf maanden na onze debriefing, heeft de WHO de lidstaten op de hoogte gebracht van plannen om een comité op te richten dat toezicht zal houden op toekomstige oorsprongsstudies. Wij zijn verheugd over dit voornemen en over de implicatie ervan dat uitbraakonderzoeken routinematig zullen worden uitgevoerd, in plaats van op een ad hoc manier die als politiek gemotiveerd of met mogelijk bestraffende doelstellingen zou kunnen worden opgevat.

De toepassing van deze nieuwe procedure op de lopende missie naar de oorsprong van SARS-CoV-2 houdt echter het risico in van extra vertraging van verscheidene maanden. De vertegenwoordigers van de lidstaten zouden gedetailleerde afspraken moeten maken over de gevoelige kwestie van het onderzoeken van laboratoriumpraktijken, vervolgens teamleden moeten benoemen en selecteren, die vervolgens een werkplan zouden moeten opstellen.

Daarom roepen wij de wetenschappelijke gemeenschap en de leiders van de landen op hun krachten te bundelen om de hier beschreven studies van fase 2 te bespoedigen, nu er nog tijd is.

Arme Shi Zenghli, ook al was het geen lab leak, ze heeft alle waarschijnlijkheid tegen zich en zal het houden, als het niet meer lukt de oorsprong te achterhalen. Alleen al daarom is het nodig dat onderzoekers en de WHO geen rol meer mogen hebben in het opstellen van de biosecurity regels en het doen van onderzoek naar lab leaks.

Hiervoor dient een speciaal biosecurity instituut te worden opgericht onder vlag van de UN.

Categorieën
Corruptie Infodemic Lab leak Tegenspraak Wetenschap

Begint M. Koopmans ‘m al te knijpen..?

Een beer op de weg genaamd Tedros


In Science stond gisteren een interessante aankondiging.
‘Tedros, zoals hij liever genoemd wordt, zegt ook dat de WHO een nieuw orgaan zal oprichten om de volgende fase van het onderzoek naar het ontstaan van het virus uit te voeren, een onverwachte zet die sommige wetenschappers verontrust, waaronder ten minste één lid van een bestaande missie die het agentschap had georganiseerd om de oorsprong van COVID-19 te bestuderen. “Ik maak me zorgen over vertragingen en het is natuurlijk een beetje vreemd,” zegt viroloog en dierenarts Marion Koopmans van de Erasmus Universiteit. “We verliezen kostbare tijd.” ‘

Vreemd is het zeker. Het is duidelijk dat Marion veel kostbare tijd heeft verloren met al haar interviews en mediaoptredens… om deze reden -tijdsverlies-dan op te voeren als anderen -dan zijzelf of de WHO- haar onderzoek overnemen, wat ze toch propageerde in het interview met Tijs van den Brink, is hoogst verdacht. Bovendien is Tedros haar baas. Hem publiekelijk afvallen is opvallend.
Het lijkt dus meer op paniek en angst dat er andere feiten boven tafel komen nu blijkt dat er zoveel niet klopt of ontbreekt aan het onderzoek waar ze aan heeft meegewerkt.

“Eerder dit jaar heeft de WHO een team van internationale wetenschappers naar China gestuurd om samen met collega’s daar de oorsprong van SARS-CoV-2 te bestuderent. Het team was niet expliciet gevraagd om de hypothese van de lab-leak te onderzoeken, maar heeft dat scenario wel uitvoerig besproken met onderzoekers van het Wuhan Institute of Virology. In het rapport dat in maart werd gepubliceerd door de gezamenlijke missie, die net de eerste van twee geplande onderzoeksfasen had afgerond, werd de hypothese van de lab oorsprong “uiterst onwaarschijnlijk” genoemd en werd de voorkeur gegeven aan de zoönotische theorie.

Dit leidde tot controverse, en zelfs Tedros was ontstemd. Op de persconferentie van donderdag zei hij dat het “voorbarig” was om de laboratorium theorie te verwerpen. “Zoals u weet, ben ik zelf laborant geweest, immunoloog, en heb ik in het lab gewerkt. En labongevallen gebeuren. Het is normaal.”

Het is natuurlijk een complexe ‘who dunnit’, welke belangen worden hier gediend? Maar het beeld dat uit mijn vorige verzamelde blogs oprijst is niet in het voordeel van Peter Daszak en consorten M. Koopmans en Jeremy Farrar.

‘ Tedros said a new WHO International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens (SAGO)  “will play a vital role in the next phase of studies into the origins of SARS-CoV-2, as well as the origins of future new pathogens.” WHO soon will make an open call for “highly qualified experts” to apply.

Om toch zelf nog een deur open te houden schiet ze dat niet compleet af:

Koopmans says she would welcome broadening the existing group’s expertise, especially to conduct lab audits and to study the blood of more humans who live far from Wuhan and may have been exposed to SARS-CoV-2 before the outbreak even surfaced.’

Maar ze gaat daar natuurlijk niet over.

{27-08: Of zoals Maria van Kerkhove Science antwoord:

Q: But just to be clear, this means the original WHO group is being disbanded?

A: I don’t like calling it “disbanded.” I’ve had questions, you know: “Has this group been fired?” No. I’m really conscious of this because it has such a negative connotation. }

Zo te zien heeft Marion het verprutst maar het nog niet door. Of dat moedwillig is of onwetendheid zullen we moeten uitzoeken. Ik stel voor dat de veiligheidsdiensten -in dienst van de parlementaire enquete- bij M. Koopmans beginnen.

Een aardig overzicht van de stand van zaken is ook te lezen op (en inmiddels 24/7/21 ook op FTM):

Gewist Chinees onderzoek.

NASCHRIFT 30-09 DOORBRAAK: Onderzoeksvoorstel van Peter Daszak bij DARPA om pandemie geschikte corona virussen te vervaardigen openbaar gemaakt door DRASTIC.

Categorieën
Corruptie Infodemic Lab leak Tegenspraak Wetenschap

Chinese Beren op de weg

Na bericht in de Washinton Post -July 15, 2021- past de WHO het rapport over de oorsprong van het virus, waarop destijds met argusogen naar werd uitgekeken, aan. Sequenties zijn gekoppeld aan verkeerde personen, bedoelde patienten -waaronder patient 0-wonen op heel andere plekken…het is onduidelijk wie de fouten maakte, waarom en wanneer. Maar het heeft natuurlijk allemaal geen effect op de resultaten van het onderzoek of de conclusies… “but the question of where the first-known patient lived relative to the river was not relevant to competing hypotheses about the origin of the virus”
Nee, als je doel is om geen helderheid te scheppen maakt het voor het resultaat inderdaad niet uit welke factoren je door elkaar gooit..maar een dergelijke nonchalance tonen voor een document dat kan aantonen of de miljoenen Corona doden door toedoen van een lab leak zijn veroorzaakt…. hiermee is de beer natuurlijk los.

Categorieën
Corruptie Infodemic Juridisch Lab leak Wetenschap

Marion, daar gaan ze weer…

Op de vraag van Radio 2 reporter Tijs van den Brink …betreffende de ‘lab leak theorie’ verzuchtte Marion Koopmans ‘daar gaan we weer’. En inderdaad lijkt het er steeds meer op dat ze weer gegaan zijn, vanuit het lab, die kleine Coronatjes, de gewillige longetjes in..:

Want het was niet de eerste lab leak uit een laboratorium met een vergelijkbaar veiligheidsniveau. En inmiddels (16-7-21) vinden de door Marion aangewezen hoeders van de waarheid (veiligheidsdiensten) de kans dat het virus ontsnapte uit het lab even groot als de kans dat het uit het wild is gekomen…de R van de lableak theorie ligt inmiddels boven de 1….dat voorspelt niet veel goeds voor Marion.
Welke journalist legt haar nu eindelijk de prangende vragen voor? Nederlands enige journalist met lef die het had aangedurfd is inmiddels omgelegd.
Wat een scheitebakken die hoofdredacties van nationale geschreven pers en Tv die Marion telkens weer een plek geven om haar belangen te verdedigen zonder haar positie(s) kritisch te beschouwen.

https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html

Zo adviseerd M. Koopmans de rijksoverheid, en in de brief van

Datum 14 juni 2021
Betreft Stand van zaken zoönosenbeleid van

VWS worden vooral voedselmarkten als risicobronnen genoemd, de veiligheidsprotocollen van laboratoria komen er niet in voor…

“Op 20 mei hebben WHO, FAO, OIE en UNEP gezamenlijk een One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) gelanceerd, waarvan het secretariaat belegd is bij de WHO. Dit panel, waarvan ook de Nederlandse Prof. dr. M.P.G. (Marion) Koopmans deel uit maakt, gaat deze organisaties adviseren over de ontwikkeling van een langetermijnplan voor wat er wereldwijd nodig is om de opkomst en verspreiding van zoönotische uitbraken te voorkomen.”

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/14/kamerbrief-over-stand-van-zaken-zoonosenbeleid/kamerbrief-over-stand-van-zaken-zoonosenbeleid.pdf

De brief verwijst naar een bijlage, een bijlage met grove fouten


Zhou et al., 2020 

In het wetenschappelijk tijdschrift Nature van 3 februari 2020 meldden Zhou et al. de genoomsequentie van een nieuw coronavirus dat geïsoleerd werd uit patiënten met atypische longontsteking in Wuhan, China. Hoofdauteur was Zheng-li Shi, vooraanstaand coronavirusonderzoeker aan het Wuhan Institute of Virology (het WIV). Naast wat wij nu SARS-CoV-2 noemen, vermeldde haar paper ook de genoomsequentie van een nauw verwant (96,2% identiek) vleermuisvirus. De auteurs noemden dit virus RaTG13. Tot op de dag van vandaag is RaTG13 nog steeds verreweg het dichtst bekende virusgenoom van SARS-CoV-2.

RaTG13 kwam uit de vriezers van het WIV.

De twee zinnen in Zhou et al., (2020) die RaTG13 beschrijven, namen echter alle vrees weg:

“We ontdekten vervolgens dat een korte regio van RNA-afhankelijke RNA polymerase (RdRp) van een vleermuis coronavirus (BatCoV RaTG13)-die eerder werd gedetecteerd in Rhinolophus affinis uit de provincie Yunnan – een hoge sequentie-identiteit vertoonde met 2019-nCoV. We hebben full-length sequencing uitgevoerd op dit RNA-monster (GISAID-toetredingsnummer EPI_ISL_402131).”

Deze verklaring impliceerde duidelijk dat de WIV-onderzoekers vóór de pandemie slechts een “kort” fragment van RaTG13 hadden bestudeerd, dat het fragment ongepubliceerd was (aangezien geen eerdere beschrijving werd geciteerd), en dat geen recent onderzoek was verricht naar RaTG13 of het monster daarvan. Een lek in het lab met RaTG13 was dus onwaarschijnlijk.

Maar al deze gevolgtrekkingen bleken niet waar te zijn. Zhou et al. was een van de belangrijkste verspreiders van verkeerde informatie over de pandemie. In augustus 2020 publiceerden twee onderzoekers, Monali Rahalkar en Rahul Bahulikar, een preprint waarin ze meldden dat ze toegang hadden gekregen tot de onderliggende sequencingbestanden voor RaTG13. Zoals voor het eerst opgemerkt door Twitter-gebruiker Francisco A. de Ribeira, waren sommige gedateerd uit 2017 en andere uit 2018. Bovendien gingen deze vroege RaTG13-sequenties veel verder dan een kort fragment, en omvatten ze het grootste deel van het genoom (Rahalkar en Bahulikar, 2020a).In november 2020 publiceerde Nature een addendum bij Zhou et al. waarin Zheng-li Shi en haar co-auteurs deze punten toegaven. Zij schreven: “In 2018…..we voerden verdere sequencing van deze vleermuisvirussen uit en verkregen bijna de volledige genoomsequentie (zonder de 5′ en 3′ uiteinden) van RaTG13.”

De RaTG13-genoomsequentie werd dus grotendeels ontcijferd in 2018 en niet in januari 2020. Ergo, het virale genoom dat het meest lijkt op SARS-CoV-2 werd bestudeerd in het WIV voordat de pandemie uitbrak.

Categorieën
Corruptie Infodemic Lab leak Wetenschap

M. Koopmans leg eens uit:

In het interview met Tijs van den Brink zegt Marion Koopmans -die tevergeefs in China op zoek ging naar de oorsprong van het Sars cov 2 virus – dat het opeens geen zaak meer van wetenschappers is, maar van veiligheidsdiensten om uit te zoeken hoe het nu werkelijk zit met de oorsprong van het Sars_Cov 2 virus… Lab leak? “Daar gaan we weer“.

Ze stelde indertijd dat het voor wetenschappers moeilijk te onderzoeken is, dus dat het een taak is van inlichtingendiensten.
Wat zegt deze uitspraak van iemand die beweerd wetenschap te bedrijven?

A) dat ze meer vertrouwen heeft in nationale veiligheidsdiensten dan in wetenschappers, wanneer het gaat om waarheidsvinding?

B) Dat dit niet opgaat als ze een persoonlijk belang heeft bij die waarheidsvinding en zelf net gevraagd is die taak uit te voeren…toen zei ze dat niet.

C) Dat er inmiddels een verdenking rust op Peter Daszak, haar baas bij die zoektocht: dat hij gelogen heeft over de aanwezigheid van levende of dode vleermuizen in zijn lab in Wuhan (en miljoenen ontving van Google en Pentagon via een liefdadigheidsinstelling)

D) Dat Jesse Bloom (een wetenschapper, geen veiligheidsdienst) de belangrijke ontdekking heeft gedaan dat er virus sequentie data is gewist (maar deze heeft kunnen achterhalen), sporen waarvan verwacht mag worden dat mevrouw Koopmans deze eenvoudiger had kunnen achterhalen -ze had immers toegang en een WHO opdracht-, het was bovendien haar taak, die zij dus niet naar behoren heeft uitgevoerd. Ze vind het zelf dus moeilijk en neemt zichzelf als maat van alle wetenschappers…. Misschien ben je dan zelf gewoon niet zo’n goede onderzoeker? of speelt er een belangetje mee..

E) Dat er langzamerhand een beeld aan het ontstaan is van een mislukte cover-up (‘infodemic management)’ operatie door China en de WHO: met name de uitspraak dat een lab leak extreem onwaarschijnlijk is en dat het onderzoek zich daar niet op moet richten is een schop in het gezicht van alle miljoenen nabestaanden van Covid doden. Zeker nu blijkt dat Peter Daszak gelogen heeft over de aanwezigheid van vleermuizen in zijn lab.
18-06-21 : inmiddels heeft zelfs haar baas Tedros deze mening.

F) En dat duidelijk aan het worden is dat de waarheid hierover in het zoekmachine tijdperk, met een way back machine, en alle mondiale data banken, wel boven tafel komt, vroeg of laat. Dankzij ‘forensic scientists’ zoals Jesse Bloom en vele anderen die de waarheid boven tafel willen, als is het alleen maar om de nabestaanden recht te doen.

G) Dat wil niet zeggen dat een lab leak onwaarschijnlijk is, en dat andere mogelijkheden zijn uitgesloten (overspringen van dier op mens buiten het lab, geïmporteerd voedsel etc.)
Maar de informatie die recent naar buiten komt maakt het wel steeds waarschijnlijker dat er wel sprake is van een lab leak. En als dat zo is, dan is het mondiale maatschappelijke belang onnoemelijk groot, de slachtoffers en schade had dan voorkomen kunnen worden met een strikter veiligheids- en controlebeleid van virologisch onderzoek. Bovendien is het dan verwijtbaar en dient de vraag zich op hoe het zit met de aansprakelijkheid van de onderzoekers.
De in virologie gespecialiseerde veeartsen zijn dan geen reddende helden maar gevaarlijke prutsers met vele doden op hun geweten die het onderzoek naar de oorsprong alleen onder voorwaarden van complete transparantie hadden moeten aannemen.

Om het (dan vermijdbare) leed in de toekomst te voorkomen dienen er miljarden in het brede onderzoek naar de oorsprong van het virus geïnvesteerd te worden. Het sturen op het omgekeerde en uitsluiten van lab leaks als oorzaak is verdacht. De vraag welke rol M. Koopmans hierin heeft gespeeld en nog speelt is opportuun.
Zij, nog de WHO mogen deelnemen aan dit onderzoek vanwege de belangenverstrengeling.

Haar roep dat het nu de beurt is aan de geheime diensten om de waarheid boven tafel te krijgen en verder niets te laten onderzoeken door collega wetenschappers zegt al genoeg.

Geheime diensten zijn er om zaken geheim te houden…niet om aan waarheidsvinding te doen. Laat dat a.u.b. aan wetenschappers, internationale onderzoekers, eigenwijze journalisten, hackers en andere burgers over.
Dat is hoe Bellingcat werkt, hoe Forensic architecture werkt.
That’s how science works. Dat de WHO inmiddels zichzelf -inclusief M. Koopmans- heeft gediskwalificeerd lijkt me duidelijk.

18-06-21 Inmiddels is men ook tot dat inzicht gekomen en heeft men een nieuwe onderzoeksgroep (SAGO) opgericht.

Onderstaande roep om een apart UN orgaan kan ik onderschrijven.:
https://twitter.com/R_H_Ebright/status/1416500417849171969

De gedachte dat het daardoor politieker wordt komt te laat. De vraag of de missie vanaf het begin niet al politiek was maar dat dit werd ontkent lijkt me meer voor de hand liggen. Als M. Koopmans geen politiek had bedreven was de lab leak theorie niet afgeschoten.

meer bij Jan b Hommel:

“Marion Koopmans (en ook Ron Foucher) moet geweten hebben van het opzetje van Peter Daszak in The Lancet, waarschijnlijk geïnitieerd door Jeremy Farrar. Ze moet ook geweten hebben van het opzetje van artikel van Andersen, met medewerking aan het artikel van zowel Farrar en Fauci zelf. Zoals ze ook geweten moet hebben van de conflicterende belangen van Daszak en Baric, om over haar eigen conflicterende belangen nog maar te zwijgen.

Ze wist ook van tevoren de uitermate bedenkelijke voorwaarden die door China werden gesteld aan het door de WHO samengestelde team van experts dat onderzoek zou gaan doen in Wuhan. Desondanks besloot ze toch deel te nemen, in plaats van de eer aan zichzelf te houden. Ze zweeg hierover in alle talen, ondanks de vele media-optredens die ze deed en de vele interviews die ze gaf. Geen enkele keer werd ze over deze feiten stevig aan de tand gevoeld door journalisten in de mainstream media, in tegendeel, ze werd benaderd alsof ze als viroloog de wijsheid in pacht had. En dat niet alleen waar het de virologische aspecten van de corona-pandemie betreft, maar ook over vele andere aan COVID-19 gerelateerde onderwerpen, waar ze niets meer van bleek te weten dan de gemiddelde geïnteresseerde leek.

https://www.janbhommel.com/post/vraag-het-marion-3


Categorieën
Corruptie Ethiek Infodemic Lab leak Tegenspraak Wetenschap

Jesse Bloom

"Recovery of deleted deep sequencing data sheds more light on the early Wuhan SARS-CoV-2 epidemic" 

“Ik heb een verwijderde set van partiële SARSCoV-2 sequenties van de vroege Wuhan epidemie geïdentificeerd en teruggevonden. Analyse van deze sequenties leidt tot verschillende conclusies. Ten eerste leveren zij verder bewijs dat de sequenties van de Huanan Seafood Market, waarop het gezamenlijke WHO-China rapport zich richtte (WHO 2021), niet representatief zijn voor alle SARS-CoV-2 in Wuhan aan het begin van de epidemie. Uit de verwijderde gegevens en uit bestaande sequenties van met SARS-CoV-2 besmette patiënten die in het ziekenhuis in Guangdong werden opgenomen, blijkt dat de vroege sequenties in Wuhan vaak de T29095C-mutatie droegen en minder vaak T8782C/C28144T droegen dan de sequenties in het gezamenlijke WHO-China-rapport (WHO 2021). Ten tweede zijn er, gezien de huidige gegevens, twee plausibele identiteiten voor de stamvader van alle bekende SARS-CoV-2.
De ene is proCoV2 beschreven door Kumar et al. (2021), en de andere is een sequentie die drie mutaties (C8782T, T28144C, en C29095T) draagt ten opzichte van Wuhan-Hu-1.

Van cruciaal belang is dat beide vermeende voorlopers drie mutaties dichter bij de vleermuiscoronavirusverwanten van SARS-CoV-2 liggen dan sequenties uit de Huanan Seafood Market. Merk ook op dat de stamvader van alle bekende SARS-CoV-2-sequenties zich nog steeds stroomafwaarts kan bevinden van de sequentie die patiënt zero heeft geïnfecteerd, en het is mogelijk dat de toekomstige ontdekking van extra vroege SARS-CoV-2-sequenties kan leiden tot verdere herzieningen van de conclusies over de vroegste virussen in de uitbraak.”

“Het feit dat deze informatieve dataset is verwijderd suggereert implicaties die verder gaan dan die welke rechtstreeks uit de herstelde sequenties kunnen worden afgeleid. Monsters van eerste poliklinische patiënten in Wuhan zijn een goudmijn voor iedereen die inzicht wil krijgen in de verspreiding van het virus. Zelfs mijn analyse van 13 partiële sequenties is onthullend, en het zou duidelijk wetenschappelijk informatiever zijn geweest om alle 34 monsters volledig te sequencen in plaats van de partiële sequentiegegevens te verwijderen. Er is geen duidelijke wetenschappelijke reden voor de schrapping: de sequenties komen overeen met de monsters beschreven in Wang et al. (2020a,b), er zijn geen correcties op het artikel, het artikel vermeldt dat toestemming voor menselijke proefpersonen werd verkregen, en de sequentiebepaling toont geen bewijs van plasmide of monster-tot-monster contaminatie.”

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.18.449051v1

Bloom lab


artikel in Nature :

Open oproep in Science:

Investigate the origins of COVID-19

 1. Jesse D. Bloom1,2,
 2. Yujia Alina Chan3,
 3. Ralph S. Baric4,
 4. Pamela J. Bjorkman5,
 5. Sarah Cobey6,
 6. Benjamin E. Deverman3,
 7. David N. Fisman7,
 8. Ravindra Gupta8,
 9. Akiko Iwasaki9,2,
 10. Marc Lipsitch10,
 11. Ruslan Medzhitov9,2,
 12. Richard A. Neher11,
 13. Rasmus Nielsen12,
 14. Nick Patterson13,
 15. Tim Stearns14,
 16. Erik van Nimwegen11,
 17. Michael Worobey15,
 18. David A. Relman16,17,*

See all authors and affiliations Science  14 May 2021:

https://science.sciencemag.org/content/372/6543/694.1

Categorieën
Corruptie Infodemic Lab leak Tegenspraak Wetenschap

Super (bat) shit spreading event

Shit hit’s the fan 3:

“In November 2020 Nature published an addendum to Zhou et al. in which Zheng-li Shi and her co-authors conceded these points. They wrote:

In 2018…..we performed further sequencing of these bat viruses and obtained almost the full-length genome sequence (without the 5′ and 3′ ends) of RaTG13.”

Thus the RaTG13 genome sequence was mostly deciphered in 2018 and not in January 2020. Ergo, the viral genome most similar to SARS-CoV-2 was being studied at the WIV before the pandemic broke out.

But why hide this activity?”

Categorieën
cordon sanitaire Corruptie Ethiek Infodemic Juridisch Media Wetenschap

Lab Leak

Shit hits the fan…of stront aan de knikker zoals wij hier zeggen…

De brief die op initiatief van onderzoeker Peter Daszak is opgesteld en in The lancet verscheen en die opriep om de ‘Lab Leak’ theorie tot een conspiracy theorie te bestempelen werd ondertekent door virologen die inmiddels op hun schreden terugkeren….

Peter Daszak, die als keurmeester van het eigen vlees aangesteld werd als hoofd van de WHO-commissie om samen met o.a. Marion Koopmans de oorsprong van Sars Cov 2 te onderzoeken blijkt een notoire leugenaar als het gaat over de vraag of er levende vleermuizen in zijn labs aanwezig waren. Hij blijkt volgens dit artikel in de NYT zijn tweet daarover te hebben gewist. Nu haken de ondertekenaars van zijn initiatief (dat door Fauci in een email werd geprezen) een voor een af…er blijkt meer bedenkelijk aan deze onderzoeker.

“Charles Calisher of Colorado State University, another signatory, recently told ABC News that “there is too much coincidence” to ignore the lab-leak theory and he now believes “it is more likely that it came out of that lab.”

Peter Palese, the virologist who wrote about the 1977 flu pandemic, said that “a lot of disturbing information has surfaced since The Lancet letter I signed” and that he wants an investigation to come up with answers.

Other scientists have also said they have changed their minds. One, James Le Duc, the recently retired director of the Galveston National Laboratory, a major lab that studies the coronavirus and that trained many of the Wuhan biosafety specialists, said in May that it was “important to look closely at the laboratory conditions and explore what was being done where and have a serious investigation.”

Shirt hits the fan 2:

https://www.thetimes.co.uk/article/the-rise-and-fall-of-british-virus-hunter-peter-daszak-05q8brpz7

Categorieën
Aerosolen cordon sanitaire Corruptie Ethiek Gezondheid Infodemic Juridisch Media Tegenspraak Wetenschap

Tja….

„Het heeft levens gekost dat we niet al veel eerder en veel meer op zulke extra maatregelen hebben gehamerd.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/21/eindelijk-erkenning-een-aerosol-is-risicovol-a4044441

Een mooi artikel in Wired schetst de dubieuze rol van de WHO:

https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/

Net als dit: artikel in Parool over Hydroxychloroquine:

Categorieën
Corruptie Economie Ethiek Juridisch Lock down Proportionaliteit Tegenspraak

700 ?, nee 925 miljoen

Twee Drie maal het jaarlijkse Rijksoverheidsbudget dat pre-Corona werd uitgegeven aan cultuur, wordt nu in 3 maanden uitgegeven aan in de haast opgezette ‘proefevenementen’…met als argument dat de sociale nood, ontstaan door die andere kostbare maatregelen hoog is geworden. En het bestrijden van die nood wat waard is..goh. Weer wordt niet naar de toekomst -of breder dan – gekeken.

Komen de kosten eindelijk in beeld bij breder publiek, laten we die dan nu door het kabinet gebruiken als argument voor nog meer onzinnige, dure korte termijn maatregelen? Geniale spin. Geld (schuld) van toekomstige generaties speelt geen rol…

Is het wel de moeite waard om zo’n omvangrijk en duur systeem op te tuigen voor misschien slechts drie maanden?

“Dat is een politieke afweging die gemaakt is, daar ga ik niet over.”

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/700-miljoen-euro-voor-in-haast-opgezette-proefevenementen-de-sociale-nood-is-hoog-dat-is-ook-wat-waard~b939b8d1e/

Terwijl Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun gezamenlijke briefadvies van 18 -02-’21 aangeven:

“Wij adviseren om bij het heropenen van sectoren en het afbouwen van maatregelen steeds alle aspecten van de crisis te benoemen en de korte- en langetermijneffecten ten opzichte van elkaar te wegen. Het is immers niet denkbeeldig dat de oproep tot heropening in het ene maatschappelijke domein nu of later negatieve consequenties in een ander domein heeft en daarmee de brede welvaart eerder hindert dan versnelt.”

en

“In deze brief pleiten wij voor een samenhangend herstelplan, dat de korte termijn – het heropenen van samenleving en economie en de aanpak van de door de coronacrisis aangerichte schade – verbindt met beleidsdoelstellingen op de langere termijn, vanuit het perspectief van brede welvaart. Wij realiseren ons dat op dat laatste punt politieke keuzes nodig zijn en dat die normaliter in een kabinetsformatie tot stand komen en worden vastgelegd in een regeerakkoord – een proces dat meerdere maanden in beslag kan nemen. Gegeven de urgentie lijkt het verstandig om het opstellen van een herstelplan niet te laten wachten op de afronding van zo’n regeerakkoord. Wij adviseren daarom om zo snel mogelijk samenhangend herstelbeleid te presenteren en dat te verbinden met langetermijndoelen op het gebied van de brede welvaart. Er is nu geen tijd te verliezen.”

Na het bericht op FTM zijn er inmiddels meer instanties die deze waanzin een halt toe willen roepen:

https://nos.nl/l/2377237